Thông báo – Tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

Tải phiếu đăng ký dự tuyển!

Xem thêm

Thông báo kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 1)