Phòng

Biểu mẫu Phòng Quản trị Thiết bị

Xem biểu mẫu tại đây: Mẫu đề nghị mua vật tư, thiết bị: BM_QT73-P.QTTB_01_MAU ĐE NGHI MUA.doc Mẫu dự trù: BM_QT73-P.QTTB_01-DU TRU.xlsx Mẫu đề nghị sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_01_ĐE NGHI SUA CHUA.docx Mẫu dự toán sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_03_DU TOAN KINH PHI SUA CHUA.docx Mẫu biên bản nghiệm …

Đọc thêm »

Giới thiệu Phòng Nghiên cứu KH và QHDN

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Phòng Quản trị Thiết bị

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ-THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-CĐN, ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề cần Thơ) Chức năng Phòng Quản trị Thiết bị giúp Ban giám hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý …

Đọc thêm »

Giới thiệu Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »