Khảo sát

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

1. Dành cho Cán bộ quản lý thực hiện: http://bit.ly/2TYPsnY 2. Dành cho Nhà Giáo thực hiện: http://bit.ly/38WId4g 3. Dành cho Người Học Đang học thực hiện: http://bit.ly/3dboe5f 4. Dành cho Doanh Nghiệp thực hiện: http://bit.ly/2x5znE4 5. Dành cho Người học đã tốt nghiệp thực hiện: http://bit.ly/393F02M

Đọc thêm »