Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

CHỨC NĂNG:      Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Ban giám hiệu tổ chức quản lý về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính trị tư tưởng của viên chức; website và Email Trường; công tác hành chính nghiệp vụ, sự vụ, công tác tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác, quản lý các phòng học, hội trường, khuôn viên trường; công tác bảo vệ, an ninh, trật tự và quản lý viên chức thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. NHIỆM VỤ:      Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác tổ chức, hành chính, văn phòng, cụ thể: – Hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại: + Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định; + Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư cho viên chức, nhà giáo, nhân viên; + Dự thảo, nhân bản các văn bản, quyết định, kế hoạch chung của Ban Giám hiệu; + Cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm; + Phục vụ, trang trí các hội nghị, hội thảo, lễ hội; Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón, tiếp khách đến làm việc với Nhà trường; + Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường; + Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ Ban Giám hiệu Nhà trường; + Quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, công tác an toàn lao động; + Quản lý công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự đơn vị trường; + Quản lý các phòng khách, hội trường, phòng học lý thuyết; thực hiện các công việc phục vụ thuộc lĩnh vực văn phòng… – Quản lý hồ sơ, quá trình hoạt động về chính trị, chuyên môn của nhân sự. – Đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và viên chức toàn trường. – Đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản. – Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với quy định của nhà nước. – Quản lý biên chế; tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động; xây dựng phương án về quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức; đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động. – Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức, người lao động của Nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị. – Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức, người lao động; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua – khen thưởng và kỷ luật. – Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. – Quản lý Email và Website Nhà trường.

Cơ cấu tổ chức:

Quản lý

1Trưởng phòngHọ và tên: Văn Ngọc Thống NhấtEmail: vntnhat@ctvc.edu.vn

Thông tin viên chức

STTHọ và tên

Email

1Trần Bá Hùngtbhung@ctvc.edu.vn
2Đặng Minh Ngọcdmngoc@ctvc.edu.vn
3Huỳnh Thị Như Ýhtny@ctvc.edu.vn
4Trịnh Hoàn Phương Khanhthpkhanh@ctvc.edu.vn
5Huỳnh Lê Trúc Gianghltgiang@ctvc.edu.vn
6Phạm Hoàng Tânphtan@ctvc.edu.vn
7Trần Thị Thanh Thúyttthanhthuy@ctvc.edu.vn
8Võ Thị Thùy Trangvtttrang@ctvc.edu.vn