Quy trình Phòng Quản trị Thiết bị

Các quy trình thực hiện:

  • Quy trình 73: Mua vật tư – trang thiết bị
  • Quy trình 74: Cấp phát vật tư, trang thiết bị
  • Quy trình 75: Sửa chữa tài sản, thiết bị, nhà/xưởng
  • Quy trình 76: Điều chuyển tài sản nội bộ
  • Quy trình 77: Bảo trì, bảo dưỡng
  • Quy trình 78: Thanh lý tải sản, thiết bị
  • Quy trình 79: Kiểm kê tài sản, thiết bị
  • Quy trình 81: Tiếp nhận, bàn giao tài sản, thiết bị