Thông báo Triệu tập các ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024TB triệu tập vòng 2 + DS_0001
Phụ lục 2: TB triệu tập vòng 2 + DS_0001TB triệu tập vòng 2 + DS_0001
Phụ lục 3: PL3 – Nội quy kiểm tra sát hạch_0001

Xem thêm

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024