Thông báo kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 1)

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng 2022 của Trường CĐ Nghề Cần Thơ