THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem thêm

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

Đối với viên chức, người lao động: 2. Đối với học sinh sinh viên: