THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3

https://drive.google.com/drive/folders/12FXBfSoavGNU_5AD1OzzGSUN_7GDerJj?usp=sharing

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …