LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2023 (Từ ngày 04/12 đến hết ngày 10/12/2023)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 04/12 Cả ngày HT Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 609-GM/TU ngày 28/11/2023)
S: 07h45

C: 13h45

Hội trường H1 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 147-GM/ĐUK ngày 30/11/2023) Toàn thể đảng viên trường
Ba 05/12 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h30 Họp giao ban tháng 12 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN1
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đội PCCC về công tác chuẩn bị tiếp đoàn Kiểm tra của Công an PCCC và CNCH – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Trung (GĐ. TTLK)

– Thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Thiện (PTK. ĐL), thầy Nhàn (PTK. ĐC – GDNN), thầy Quang (PTK. XD), thầy Khoa (PTK. Điện)

– Thầy Khanh (P. TCHC), thầy Thanh Lợi (P. KĐ), thầy Mẫn (TTLK), thầy Thêm (K. ĐT), thầy Tâm (K. CK)

15h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

06/12 Cả ngày Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT) dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Giấy mời số 588/GM-HĐND ngày 17/11/2023)
09h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn PCCC và CNCH (theo Thông báo số 1208/TB-PCSPCCC & CNCH ngày 20/11/2023) – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Trung (GĐ. TTLK), thầy Nhất (TP. TCHC)

– Thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Thiện (PTK. ĐL)

– Thầy Khanh (P. TCHC)

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN2
Năm 07/12 07h30 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT) dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Giấy mời số 588/GM-HĐND ngày 17/11/2023)
08h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 12 Viên chức khoa XD
08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 12 Viên chức phòng QTTB
08h30 VP khoa ĐC – GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp định kỳ tháng 12 Viên chức khoa ĐC – GDNN
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 12 Viên chức khoa CNTT
09h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

09h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 12 Viên chức phòng TCHC
09h00 VP Trung tâm LKĐT – QHHT Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 12 Viên chức trung tâm LKĐT – QHHT
13h30 Hội trường Thành ủy Cô Tho (PHT) dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Giấy mời số 588/GM-HĐND ngày 17/11/2023)
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 12 Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 12 Viên chức phòng ĐT
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

14h30 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực định kỳ tháng 12 Viên chức khoa ĐL
14h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh định kỳ tháng 12 Viên chức khoa CNNL
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 12 Viên chức phòng KHTC
Sáu 08/12 Cả ngày Hội trường Thành ủy Thầy Trung (PHT) dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Giấy mời số 588/GM-HĐND ngày 17/11/2023)
08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét duyệt đề tài Hội đồng 1 – theo Quyết định số 1002/QĐ-CĐN ngày 17/11/2023
08h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4  Toàn thể đảng viên CB 4
08h30 VP Đoàn TN Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
08h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 12 Viên chức khoa Điện
13h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét duyệt đề tài Hội đồng 2 – theo Quyết định số 1002/QĐ-CĐN ngày 17/11/2023
13h30 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 12 Viên chức khoa CK
14h30 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
14h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 12 Viên chức phòng CT HSSV
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
Bảy 09/12        
CN 10/12        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2024 (Từ ngày 12/02 đến hết ngày 18/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 12/02     Nghỉ …