LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2024 (Từ ngày 08/7 đến hết ngày 14/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 08/7 07h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB 4
08h00 VP Đoàn Họp Chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TC-HC

09h00 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
09h00 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử Viên chức khoa ĐT
09h00 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh Viên chức khoa CNNL
09h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
09h00 VP trung tâm Họp trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác Viên chức trung tâm LKĐT – QHHT
15h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
Ba 09/7 07h45 Hội trường H1 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Theo Kế hoạch số 313-KH/TU ngày 03/7/2024) Toàn thể đảng viên Trường
08h00 Hội trường Thành ủy Ban Giám hiệu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Theo Giấy mời số 753-GM/TU ngày 04/7/2024)
14h00 HT các ban xây dựng Đảng Thầy Trung (PHT) dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công trình 6 tháng cuối năm 2024 (theo Giấy mời số 168-GM/ĐUK ngày 04/7/2024)
14h00 Phòng Truyền thống Họp Chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

10/7 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị và viên chức năm học 2023 – 2024 – Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị, hoặc cấp Phó (đối với các đơn vị không có Phó phụ trách)

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 Phòng Truyền thống Họp Chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

15h30 VP khoa ĐC – GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp Viên chức khoa ĐC – GDNN
Năm 11/7 08h00 Hội trường UBND TP Thầy Phương (HT) dự Họp sơ kết xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2024, trọng tâm là tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm và triển khai hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (Theo Giấy mời số 482/GM-UBND ngày 09/7/2024)
14h00 Phòng họp TVĐT Họp xét hồ sơ chuyển đảng chính thức; Kiện toàn nhân sự cấp ủy Chi bộ 1 Ban Chấp hành Đảng ủy
Sáu 12/7     BGH làm việc tại Trường  
Bảy 13/7        
CN 14/7 07h30 EI Group chi nhánh  Cần Thơ Cô Tho (PHT), thầy Trung (GĐ. TT LKĐT-QHHT) dự Lễ khai trương chi nhánh EI Group chi nhánh Cần Thơ (theo Thư mời EI Group)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2024 (Từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 24/6 08h30 Phòng Hiệu …