LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2024 (Từ ngày 10/6 đến hết ngày 16/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 10/6 08h00 Hội trường UBND thành phố Thầy Trung (PHT) tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2023 (Theo Giấy mời số 390/GM-UBND ngày 06/6/2024)
09h00 Phòng CT HSSV Họp Chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
13h30 VP khoa ĐT Họp Chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB 4
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên CB 1
14h00 Phòng Họp 2 Họp Chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

15h00 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử Viên chức khoa ĐT
Từ ngày 10 – 14/6/2024 Trường Chính trị thành phố Thầy Phương (HT) tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2024 (Theo Thông báo số 212-TB/BTCTU ngày 29/5/2024)
Ba 11/6 08h00 Phòng Họp 2 Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy – Đ/c Hậu (UV. BTV), Đ/c Tho (ĐUV – PHT)

– Đ/c Tiến (ĐUV), đ/c Quốc Trung (ĐUV), đ/c Gấm (P.QTTB)

– Đ/c Thùy (P. KĐ & ĐBCL)

08h30 Phòng họp 2 Họp Chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

14h00 Hội trường H1 Hội thảo với Công ty PSAS: “Chương trình thực tập tốt nghiệp có hưởng lương cho sinh viên nghề CNOT (đợt 1) tại ZAYAKY Hải phòng” – Đại diện BGH

– Lãnh đạo: khoa Động lực, Trung tâm LKĐT – QHHT

– GVCN/GVHD và sinh viên 2 lớp: 22.1 Cnot 3 và 22.1 Cnot4

12/6     Các PHT làm việc tại Trường  
Năm 13/6     Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
09h00 LH các tổ chức Hữu nghị TPCT Thầy Trung (PHT), thầy Tiến (TK. Điện) tham dự buổi làm việc với Tổ chức ASSIST/Philippines (theo Thư mời số 18/TM-LH ngày 07/6/2024)
13h45 VP Đoàn TN Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ tiêu chí – Thành đoàn Cần Thơ – Đảng ủy viên phụ trách Thanh niên

– Ban Thường vụ Đoàn trường

Sáu 14/6 09h00 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Thầy Trung (PHT) họp triển khai hoạt động đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Theo Công văn số 128/TTKHCN-KNĐMST ngày 31/5/2024)
10h00 Hội trường các ban xây dựng Đảng Thầy Phương (HT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố (Giấy mời số 743-GM/TU ngày 11/6/2024)
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v xây dựng chương trình mở nghề đào tạo mới và đào tạo ngắn hạn – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: phòng ĐT, phòng KĐ & ĐBCL, phòng KHTC, phòng TCHC, TT. LKĐT-QHHT, các khoa.

Bảy 15/6 08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

CN 16/6        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2024 (Từ ngày 27/5 đến hết ngày 02/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/5 08h00 Phòng Hiệu …