LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2024 (Từ ngày 22/01 đến hết ngày 28/01/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 22/01 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Công ty PSAS v/v trao đổi về kế hoạch thực tập của HSSV năm 2024 – Thầy Phương (HT), cô Tho (PHT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, Trung tâm LKĐT-QHHT, các khoa

Ba 23/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng trường Thành viên Hội đồng trường
24/01     Các PHT làm việc tại Trường  
15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 25/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp thông qua quy chế nâng lương trước hạn – Ban Giám hiệu;

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;

– Đại diện BTV Đoàn trường.

Sáu 26/01     BGH làm việc tại Trường  
Bảy 27/01        
CN 28/01        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2024 (Từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 26/02 08h30 Phòng Hiệu …