LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2024 (Từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 15/01 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

14h00 Khu canteen Chuẩn bị thực tập PCCC và CNCH tại chỗ; Họp rút kinh nghiệm về thực tập PCCC và CNCH tại chỗ – Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT)

– Thầy Quốc Trung (GĐ.TT LKĐT-QHHT), thầy Nhất (TP. TCHC), thầy Điền (TK. CK)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Đội PCCC và CNCH cơ sở

Ba 16/01 14h00 Khu canteen Thực tập PCCC và CNCH tại chỗ; Họp rút kinh nghiệm về thực tập PCCC và CNCH tại chỗ – Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT)

– Thầy Quốc Trung (GĐ.TT LKĐT-QHHT), thầy Nhất (TP. TCHC), thầy Điền (TK. CK)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Đội PCCC và CNCH cơ sở

15h00 Phòng Họp TVĐT Họp rút kinh nghiệm về thực tập PCCC và CNCH tại chỗ – Ban giám hiệu

– Thầy Quốc Trung (GĐ.TT LKĐT – QHHT)

– Đội PCCC và CNCH cơ sở

15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

17/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v xóa tên HSSV học kỳ I, năm học 2023-2024 do không hoàn thành học phí và BHYT Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV theo Quyết định số 1121/QĐ-CĐN ngày 19/12/2023
09h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 – Ban Tổ chức

– Ban soạn thảo văn kiện

(Theo Kế hoạch số 1061/KH-CĐN ngày 06/12/2023)

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng kỷ luật viên chức – Hội đồng kỷ luật viên chức

– Thầy Đạt (K. ĐT)

Năm 18/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Công ty Hải Phong – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các phòng: KHTC, TCHC, QTTB

– Lãnh đạo Trung tâm LKĐT – QHHT

14h00 Hội trường H1 Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 (phiên thứ 1) – Ban giám hiệu

– Toàn thể viên chức, người lao động

Sáu 19/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp Trung tâm Công nghệ phần mềm trường Đại học Cần Thơ đến chúc tết Ban giám hiệu – Thầy Quang Trung (PHT)

– Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản trị Thiết bị

14h00 Hội trường H1 Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 (phiên thứ 2) – Ban giám hiệu

– Toàn thể viên chức, người lao động

(Lưu ý: mặc đồng phục trường)

Bảy 20/01        
CN 21/01        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2024 (Từ ngày 12/02 đến hết ngày 18/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 12/02     Nghỉ …