Lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2021-2022

Xem thông báo chi tiết tại đây!

[useyourdrive dir=”1i0F0auvy8cSQ4HW5wieQRB4G9rzlI2BD” account=”117585686231352364788″ mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Xem thêm

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4111/UBND-HCTC ngày 23/9/2021 của UBND TP.Cần Thơ