LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2023 (Từ ngày 07/8 đến hết ngày 13/8/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 07/8 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 8 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

    Cô Tho (PHT) nghỉ phép năm từ ngày 07-09/8/2023
Ba 08/8 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Hội đồng Thi đua khen thưởng theo Quyết định số 319/QĐ-CĐN ngày 13/4/2023

– Trưởng hoặc Phó các đơn vị

09/8     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
07h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB 4
08h00 Hội trường Trung tâm DVVL TPCT Thầy Phương (HT), thầy Nhất (PTP. TCHC) dự Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (theo Giấy mời số 109/GM-SNV ngày 04/8/2023 của Sở Nội vụ)
08h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 8 Viên chức khoa XD
09h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 8 Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
09h30 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 8 Viên chức khoa ĐT
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 8 Viên chức khoa Điện
14h00 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ Nhiệt lạnh định kỳ tháng 8 Viên chức khoa CNNL
15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB), Cô Hồng Trang (P. KHTC)

– Đại diện Tư vấn QLDA

15h30 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
Năm 10/8 07h30 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực định kỳ tháng 8 – Thầy Phương (HT)

– Viên chức khoa ĐL

08h00 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 8 Viên chức khoa CK
08h00 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 8 Viên chức phòng CT HSSV
08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 8 Viên chức phòng QTTB
09h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT), thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

09h00 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
10h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng tuyển sinh xét tuyển đợt 2 Theo Quyết định số 99/QĐ-CĐN ngày 09/02/2023
13h30 Phòng Họp TVĐT Triển khai quyết định công tác cán bộ khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

– Viên chức khoa ĐC – GDNN

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp định kỳ tháng 8 Viên chức khoa ĐC-GDNN
14h00 VP Đoàn Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB 6
15h00 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ Thông tin định kỳ tháng 8 – Thầy Phương (HT)

– Viên chức khoa CNTT

15h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 8 Viên chức phòng TCHC
15h45 VP Trung tâm Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 8 Viên chức Trung tâm LKĐT – QHHT
Sáu 11/8 08h00 HT các ban xây dựng Đảng Thầy Phương (HT) dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 29/3/2022 của BCH Đảng bộ Khối (theo Giấy mời số 133-GM/ĐUK ngày 07/8/2023 của ĐUK CQDC Đảng)
Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 8 Viên chức phòng ĐT
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 8 Viên chức phòng KHTC
Bảy 12/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
CN 13/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2023 (Từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 13/11 08h30 Phòng Hiệu trưởng …