LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2023 (Từ ngày 27/02 đến hết ngày 05/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 27/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng – Họp tập thể lãnh đạo

– Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B1)

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

10h00 Phòng Họp TVĐT Lễ công bố và trao Quyết định đạt chuẩn kiểm định nghề ĐCN – Ban giám hiệu

– Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị thuộc Trường

– Toàn thể viên chức khoa Điện

– Đoàn thanh niên

Ba 28/02     BGH lảm việc tại Trường  
01/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B2) – Ban Giám hiệu

– Ban Thường vụ

– Trưởng hoặc phó phụ trách các phòng/khoa/trung tâm

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B3) – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, Bổ nhiệm lại (B4) – Ban giám hiệu

– Ban Chấp hành Đảng bộ

– Trưởng, phó các phòng/khoa/trung tâm

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn Thanh niên

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét Hồ sơ kết nạp Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ
Năm 02/3 14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng Trường Thành viên Hội đồng trường
Sáu 03/3     BGH làm việc tại Trường  
Bảy 04/3 08h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 05/3        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …