Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 04/2023

Xem tại đây

Xem thêm

QĐ BIÊN CHẾ CÁC LỚP KHÓA 23 ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/1-IFJu9SgE3KeW_Zc86cXuzr-0U80OjuT/view?usp=sharing