Giới thiệu Khoa CN Nhiệt lạnh

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành: tháng 01 năm 2016.

Nâng cấp từ TBM lên Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh vào năm 2023

Ngành nghề đào tạo:

Giới thiệu về các ngành nghề đào tạo

Ngành nghề 1: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí – Trình độ cao đẳng.

Ngành nghề 2: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh – Trình độ cao đẳng.

Cơ cấu tổ chức

Quản lý

1 Trưởng TBM Lê Thanh Tuyền SĐT: 0919054181

Email: lttuyen@ctvc.edu.vn

2 Giáo vụ TBM Trần Minh Khoa SĐT: 0932838335

Email: tmkhoa@ctvc edu.vn

Thông tin giáo viên

STT Họ và tên SĐT

Email

Thông tin thêm
 1  Nguyễn Lan Phương  nlphuong@ctvc edu.vn
 2  Trần Thanh Tùng  tttung@ctvc edu.vn
 3  Trần Minh Khoa  tmkhoa@ctvc edu.vn

Cơ sở vật chất (dành riêng cho các đơn vị được phân công quản lý phòng/xưởng…)

Phòng học/xưởng thực hành

STT Tên Chức năng Diện tích
1 Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm 1 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trung tâm 76
2 Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm 2 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trung tâm 76
Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm 3 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trung tâm 96
3 Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 1 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí cục bộ, dân dụng 72
4 Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 2 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí cục bộ, dân dụng 72
5 Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 3 Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống điều hòa không khí cục bộ, dân dụng 72
6 Phòng thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp Giảng dạy các mô đun liên quan đến hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp 147
7 Phòng thực hành máy điện Giảng dạy các mô đun liên quan đến 72
8 Phòng thực hành điều khiển điện Giảng dạy các mô đun liên quan đến điều khiển 96