Giới thiệu Tổ bộ môn May Thời trang

Quyết định thành lập số…………..

Chức năng:………..

Nhiệm vụ:…………

 

Ngành nghề đào tạo:

Giới thiệu về ngành nghề đào tạo

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Quản lý

1Trưởng KhoaHọ và tên

SĐT:

Email

2Phó KhoaHọ và tên

SĐT:

Email

3Giáo vụ KhoaHọ và tên

SĐT:

Email:

 

Thông tin giáo viên

STTHọ và tên

SĐT

Email

Thông tin thêm