THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 12

https://drive.google.com/drive/folders/1GTDiYTrow6haUuJpmMHPks6YuXYRPQT_?usp=sharing

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 : Từ ngày 29/01/2024 – 04/02/2024

Thời khóa biểu toàn trường: https://drive.google.com/drive/folders/13lxPJGvMsc1d-_pFIWCCQnRAf_5RmKv8?usp=sharing Xem chi tiết từng khoa: Khoa: Công nghệ nhiệt …