Giới thiệu Trung tâm Liên kết Đào tạo

Quyết định thành lập số 27/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 2 năm 2019

Chức năng:………..

Nhiệm vụ:…………

Tất cả các ngành nghề đào tạo:

Giới thiệu về ngành nghề đào tạo

Cơ cấu tổ chức

Quản lý

1 Giám Đốc Nguyễn Trọng Sơn SĐT:0913618115

Email:nts@ctvc.edu.vn

2 Phó Giám Đốc Nguyễn Trọng Nhân SĐT:0908804747

Email: ntnhan@ctvc.edu.vn

3 Cán bộ Nguyễn Thị Hồng Thủy SĐT:0931737377

Email:nththuy@ctvc.edu.vn