Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ số 57, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo rà soát nhu cầu nhà ở xã hội HSSV

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CẦN THƠ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TB-CĐNCT

 

Cần Thơ, ngày     tháng 10   năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc rà soát nhu cầu nhà ở xã hội đối với học sinh, sinh viên tại

trường cao đẳng nghề Cần Thơ

 

Căn cứ công văn số 1463/SXD-QLN ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc phối hợp rà soát nhu cầu cần hỗ trợ nhà ở xã hội đối với giảng viên, sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề theo công văn số 772/SXD-QLN ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng.

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các Khoa, Tổ bộ môn và HSSV toàn trường thực hiện công tác rà soát, đăng ký nếu đúng đối tượng và có nhu cầu về nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

  1. 1.     Đối tượng HSSV được đăng ký, rà soát

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hợn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ qui định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

Phải có đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên.

Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

  1. 2.     Hình thức hỗ trợ

Viên chức, người lao động có thu nhập thấp được hỗ trợ bằng hình thức cho thuê, cho thuê mua hoặc bán nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

3. Thời gian và thủ tục đăng ký:

HSSV thuộc đối tượng hỗ trợ, đăng ký thông tin vào Phiếu khảo sát theo từng đơn vị lớp và nộp tại Phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Trên là thông báo về việc rà soát nhu cầu nhà ở xã hội đối với học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Đề nghị các Khoa, tổ bộ môn, GVCN thông báo và hướng dẫn cho HSSV thực hiện theo qui định./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, tổ bộ môn;

- GVCN các lớp;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ths Nguyễn Trọng Sơn

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

(Cập nhật lần cuối: 24-10-2018)