LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 17/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 11/10 08h00 Trực tuyến Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Điện tử
08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h00 Trực tuyến Họp xét tuyển sinh đợt 5 – Hội đồng tuyển sinh

– Trúc Hà, Hiền Tưởng

14h00 Phòng Họp 2 Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 10 – Viên chức phòng TCHC
15h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
  – Viên chức làm việc theo Công văn 767/CĐN-TCHC ngày 30/9/2021.
Ba 12/10   BGH làm việc tại Trường
13/10   BGH làm việc tại Trường
Năm 14/10   BGH làm việc tại Trường
14h00 Hội trường UBND TPCT HT Vũ Phương dự họp trực tuyến kiểm tra thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2021 (theo Giấy mời số 576 của UBND TPCT)
Sáu 15/10   BGH làm việc tại Trường
Bảy 16/10 08h00 Trực tuyến Họp khoa Điện định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Điện
CN 17/10  

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40/2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 03/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/9 08h30 Phòng Họp 2 …