LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41/2021 (Từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 04/10 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h00 Phòng Họp TVĐT Triển khai thực hiện dự án – Ban giám hiệu

– Nhật Minh, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Hữu Hậu

– Xuân Hiền, Bỉnh Tiến

– Trọng Hiếu, Mỹ Linh

14h00 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 10 – Viên chức phòng QTTB
15h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư đoàn trường

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
    – Viên chức làm việc theo Công văn 767/CĐN-TCHC ngày 30/9/2021.
Ba 05/10 08h00 Trực tuyến Họp giao ban tháng 10/2021 – Ban giám hiệu

– Trưởng/ Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

14h00 Trực tuyến Đại diện Ban giám hiệu làm việc với phòng Công tác HSSV – PHT Quang Trung

– Viên chức phòng Công tác HSSV

06/10 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp v/v xây dựng kế hoạch năm 2022 – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Hồng Tho, Bá Hùng

– Xuân Hiền

08h30 Trực tuyến Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa CNTT
14h30 Trung tâm LKĐT – QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 10 – Viên chức Trung tâm LKĐT – QHDN
Năm 07/10 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp rà soát lớp thí điểm chất lượng cao – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Quốc Trung

– Xuân Hiền

– Trọng Nhân

08h30 Trực tuyến Họp khoa Động lực định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Động lực
09h00 Trực tuyến Họp phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 10 – Viên chức phòng Thanh tra – ĐBCL
09h30 Phòng Truyền thống Họp triển khai quyết định xác minh tài sản, thu nhập – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Hà Minh, Bá Hùng

– Thống Nhất

14h00 Phòng Truyền thống Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 10 – HT Vũ Phương

– Viên chức phòng KHTC

14h30 Trực tuyến Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 10 – Viên chức phòng Đào tạo
Sáu 08/10 08h00 Phòng NCKH-HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 10 – Viên chức phòng NCKH-HTQT
08h30 Trực tuyến Họp Chi bộ Đào tạo I – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT I
08h30 Trực tuyến Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Đại cương
10h00 Trực tuyến Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Cơ khí
13h30 Trực tuyến PHT Quang Trung dự họp (theo Công văn số 2202 của Tổng cục GDNN ngày 07/10/2021)
14h00 Phòng Họp trực tuyến (tầng 3) VP UBND TPCT HT Vũ Phương dự Họp trực tuyến kiểm tra thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (theo Giấy mời số 559 của UBND TPCT)
14h00 Trực tuyến Họp Chi bộ Văn phòng I – Toàn thể đảng viên chi bộ VP I
14h00 Trực tuyến Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 10 – Viên chức khoa Xây dựng
14h30 Trực tuyến Họp Chi bộ Văn phòng II – Toàn thể đảng viên chi bộ VP II
14h30 Trực tuyến Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 10 – Viên chức TBM Điện lạnh
15h30 Trực tuyến Họp Chi bộ Đào tạo II – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT II
Bảy 09/10        
CN 10/10        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 17/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 11/10 08h00 Trực tuyến Họp …