LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35/2021 (Từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 23/8     HT Vũ Phương làm việc tại trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

    Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 3301/UBND-HCTC ngày 15/8/2021 của UBND TPCT
Ba 24/8     HT Vũ Phương làm việc trực tuyến
25/8 14h00 Báo cáo qua mail Họp Hội đồng đánh giá nội bộ – Hội đồng đánh giá nội bộ
Năm 26/8     BGH làm việc tại trường  
Sáu 27/8     BGH làm việc tại trường  
Bảy 28/8        
CN 29/8        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2021 (Từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 30/8     HT Vũ …