LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2023 (Từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

Ba 21/02 Ban giám hiệu làm việc tại Trường
22/02   Thầy Đức làm việc tại Trường
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp chuẩn bị cho HKII và tháo gỡ khó khăn đối với các lớp khóa 20.1 tại Khoa – Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT), cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Kiểm định & ĐBCL, Quản trị Thiết bị

– Lãnh đạo các Khoa chuyên môn

Năm 23/02 Ban giám hiệu làm việc tại Trường
Sáu 24/02 Ban giám hiệu làm việc tại Trường
Bảy 25/02 08h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 26/02

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …