LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA BGH (Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)

Thứ hai (ngày 11/01):

            – 14h00: Họp chi bộ Văn phòng 1. TP: Toàn thể đảng viên CBVP1. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 16h00: Họp giải quyết các tờ trình, công văn liên quan của Khoa Sư phạm GDNN. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Quang Trung, Hồng Tho, Hà Minh, Chí Lợi. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 12/01):

            – 09h00: Họp xét chọn đơn vị khám sức khỏe cho HSSV. TP: PHT Văn Đức, Thanh Nghi, Bá Hùng, Ái Nhân. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Quang Trung, Thanh Nghi, Nhật Minh, Hồng Tho, Hữu Hậu, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 13/01):

            – 14h00: Họp xét thi đua quý III-IV và cả năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các phòng/khoa/tổ bộ môn/trung tâm. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h00: Họp v/v thực hiện quy trình quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các phòng/khoa/tổ bộ môn/trung tâm, bí thư Đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 14/01):

            – 08h00: Họp Ban tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2020 – 2021. TP: Ban giám hiệu, Thanh Điền, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Hồng Tho, Thanh Nghi, Như Ý. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h00: Tiếp và làm việc với Công ty HDEU. TP: Ban giám hiệu, Quốc Trung, Thanh Nghi, Thanh Điền, Trung Quang, Trọng Nhân. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Tiếp và làm việc với Sở Xây dựng v/v nghiệm thu công trình sân đường. TP: Ban giám hiệu, Nhật Minh, Quang Trung, Bá Hùng, Tuấn Cường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 15/01):

            – 08h00: Báo cáo đề cương chi tiết các đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL cấp trường năm học 2020 – 2021. TP: Ban giám hiệu, Quốc Trung, Quang Trung, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nhật Minh, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Thơ. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 16/01):

   – 08h00: Báo cáo đề cương chi tiết các đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL cấp trường năm học 2020 – 2021. TP: Ban giám hiệu, Quốc Trung, Quang Trung, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nhật Minh, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Thơ. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Chủ nhật (ngày 17/01):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA BGH (Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)

Thứ hai (ngày 21/12):             – 14h00: Hội ý Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng …