Danh sách sinh viên theo Phòng – Kỳ thi tháng 04/2023

Môn Giáo dục chính trị

Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Xem thêm

QĐ BIÊN CHẾ CÁC LỚP KHÓA 23 ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/1-IFJu9SgE3KeW_Zc86cXuzr-0U80OjuT/view?usp=sharing