Danh sách phòng thi – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5/2021

Danh sách phòng thi – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5 năm 2021

Lý thuyết nghề Cao đẳng CNOT

Lý thuyết nghề Cao đẳng các nghề (trừ CNOT)

Lý thuyết nghề Trung cấp

Chính trị Cao đẳng CNOT

Chính trị Cao đẳng các nghề (trừ CNOT)

Chính trị Trung cấp

 

Kiểm tra thêm

Lịch thi tốt nghiệp tháng 5/2021

Xem tại đây