Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo nhắc lại thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp Khóa 15 (Lần 2) và Khóa 17.3 (Lần 1)

Phòng Đào tạo thông báo nhắc lại thời gian thi tốt nghiệp Khóa 15 và các Khóa trước (Lần 2) , Khóa 17.3 (Lần 1)
Địa điểm: Lần 3 - Nhà xưởng tích hợp 2
Trang phục: đồng phục theo qui định, mang Bảng tên HSSV  (Đối với HSSV các Khóa thi lại nếu mất thẻ HSSV phải mang theo CMND)
HSSV có mặt tại Phòng thi: Buổi sáng 7h00', Buổi chiều 13h00' để được sinh hoạt, thực hiện các thủ tục theo qui định trước khi vào Phòng thi
HSSV xem Danh sách biên chế Phòng thi trên website, Bảng thông báo Phòng Đào tạo

Thời gian bắt đầu làm bài thi

Môn thi 

Phòng thi 

07h30 ngày 07/05/2019

Thi Chính trị (các lớp TCN - CĐN)

Phòng TH1, TH2, TH3, TH4 (Khóa 17.3)
Hội trường 2 (HSSV thi lại lần 2) 

13h30 ngày 07/05/2019

Thi Lý thuyết nghề

(các lớp TCN - CĐN)

Phòng TH1, TH2, TH3, TH4 (Khóa 17.3)
Các lớp thi lại: Phòng TH5, TH6, Hội trường 2 

Từ 08/05/2019

đến 11/05/2019

Thi Thực hành

(các lớp TCN - CĐN)

Xưởng thực hành các Khoa/ TBM

7h30 ngày 08/05/2019

Thi Toán (HS đăng ký thi lại)
 

Hội trường 2   

13h30 ngày 08/05/2019

Thi Lý (HS đăng ký thi lại)
 

Hội trường 2  

7h30 ngày 09/05/2019

Thi Hóa (HS đăng ký thi lại)
 

Hội trường 2

13h30 ngày 09/05/2019

Thi Tiếng Việt (HS đăng ký thi lại)
 

Hội trường 2

 

(Cập nhật lần cuối: 06-05-2019)