Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo giải quyết gian hạn học phí HKII năm học 2018 - 2019 (đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn)

Căn cứ đơn xin gia hạn học phí của HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Nhà trường thống nhất giải quyết gia hạn học phí đến 29/3/2019
HSSV có nghĩa vụ hoàn thành học phí đúng thời gian qui định.

STT Họ & Tên Lớp Ngày GHHP Duyệt BGH
1 Trần Kim Ngân 16.1 ĐTCN 10/4/2019 29/3/2019
2 Phạm Hoàng Minh Sơn 16.1 ĐTCN 19/4/2019 29/3/2019
3 Phạm Minh Đương 16.1 ĐTCN 15/4/2019 29/3/2019
4 Nguyễn Bình Lộc 16.1 ĐTCN 19/4/2019 29/3/2019
5 Đặng Hoàng Nhật Phương 16.1 ĐTCN 29/3/2019 29/3/2019
6 Tạ Văn Chúng 16.1 ĐTCN 19/4/2019 29/3/2019
7 Phan Văn Tú 16.1 CĐT 29/3/2019 29/3/2019
8 Trần Thanh Tín 16.1 CNOT 3 29/3/2019 29/3/2019
9 Lê Minh Nhựt 16.1 CNOT 5 29/3/2019 29/3/2019
10 Phan Thành Đạt 16.1 CNOT 5 29/3/2019 29/3/2019
11 Trần Trọng Đang 16.1 CNOT 12 29/3/2019 29/3/2019
12 Trần Minh Sang 16.1 ĐCN 2 19/4/2019 29/3/2019
13 Phạm Quốc Định 16.1 ĐCN 2 19/4/2019 29/3/2019
14 Trương Như Vũ 16.1 ĐCN 2 19/4/2019 29/3/2019
15 Phạm Minh Tâm 17.1 ĐTCN 1 29/3/2019 29/3/2019
16 Võ Trung Hậu 17.1 ĐTCN 2 11/4/2019 29/3/2019
17 Phạm Văn Rô 17.1 ĐCN 2 10/4/2019 29/3/2019
18 Nguyễn Hoàng Tuân 17.1 ĐCN 2 29/3/2019 29/3/2019
19 Trần Thế Lực 17.1 CNOT 4 29/3/2019 29/3/2019
20 Lê Triêu Linh 17.1 CNOT 7 19/4/2019 29/3/2019
21 Đinh Nguyễn Nguyên Bảo 17.1 CNOT 14 15/4/2020 29/3/2019
22 Phạm Chí Hào 18.1 ĐTCN 1 25/3/2019 25/3/2019
23 Trần Chí Phước 18.1 ĐTDD 19/4/2019 29/3/2019
24 Võ Thanh Phong 18.1 ĐTDD 19/4/2019 29/3/2019
25 Đặng Minh Tâm 18.1 ĐTDD 19/4/2019 29/3/2019
26 Danh Trường Thuận 18.1 VHSCTBL 2 9/4/2019 29/3/2019
27 Bùi Văn Ty 18.1 QTMMT 1/4/2019 29/3/2019
28 Phạm Ngọc Mạnh 18.1 QTMMT 1/4/2019 29/3/2019
29 Hà Hiếu Trung 18.1 QTMMT 19/4/2019 29/3/2019
30 Dương Đăng Trường 18.1 CNOT 2 26/3/2019 26/3/2019
31 Nguyễn Hữu Tuấn 18.1 CNOT 2 26/3/2019 26/3/2019
32 Lê Văn Tài 18.1 CNOT 6 10/4/2019 29/3/2019
33 Nguyễn Văn Danh 18.1 CNOT 6 29/3/2019 29/3/2019
34 Lê Quang Huy 18.1 CNOT 8 21/3/2019 21/3/2019
35 Lê Thanh Son 18.1 CNOT 8 21/3/2019 21/3/2019
36 Trần Minh Tâm 18.1 CNOT 8 21/3/2019 21/3/2019
37 Lê Hữu Lợi 18.1 CNOT 12 19/4/2019 29/3/2019
38 Nguyễn Minh Cơ 18.1 CNOT 12 19/4/2019 29/3/2019
39 Nguyễn Văn Tín 18.1 CNOT 14 29/3/2019 29/3/2019
40 Nguyễn Phú Quý 18.1 CNOT 17 24/3/2019 24/3/2019
41 Nguyễn Xuân Khang 18.1 CNOT 17 19/4/2019 29/3/2019
42 Nguyễn Phước Thiện 18.1 CNOT 17 19/4/2019 29/3/2019
43 Nguyễn Công Danh 18.1 CNOT 17 25/3/2019 25/3/2019
44 Nguyễn Trung Tính 18.1 CNOT 17 19/4/2019 29/3/2019
45 Phan Phú Quang 18.1 CNOT 17 1/4/2019 29/3/2019
46 Võ Thành Sự 18.1 CNOT 17 24/3/2019 24/3/2019
47 Nguyễn Đoan Khang 18.1 ĐCN 2 25/3/2019 25/3/2019

 

(Ngày đăng: 25-03-2019)