Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

BIỂU MẪU

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ NGHỀ CẦN THƠ

BCH ĐOÀN KHOA………..

***

Số:       /ĐK

“V/v ……………………………..”

 

…………, ngày         tháng          năm

 

Kính gửi: …………………………………………………

 

          Nội dung công văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          …………;

-          Lưu VP.

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

 

 

                      

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ NGHỀ CẦN THƠ

BCH ĐOÀN KHOA………..

***

Số:       QĐ/ĐK

 

 

…………, ngày         tháng          năm

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ……………………………..

_______

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA………….

 

-         Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ…………………………………………;

-         Căn cứ ………………………………………...;

-         Xét đề nghị…………………………………….,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

      Điều 1.

      Điều 2.

      Điều 3.

                                                              

                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOAĐOÀN

Nơi nhận:

- Như điều………;

- BTV Đoàn Khoa;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN  KHOA …………..

 CHI ĐOÀN…………….

 

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

TÔN GIÁO

NGÀY VÀO ĐOÀN

NGÀY VÀO ĐẢNG

TRÌNH ĐỘ VH

TRÌNH ĐỘ CM

CHỨC VỤ

DỰ BỊ

C.THỨC

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN KHOA …..

CHI ĐOÀN……….                                                                          Cần Thơ, ngày   tháng  04  năm 2012

 

THỐNG KÊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

Chi Đoàn

Đoàn viên

Đảng viên

Dân tộc 

Trình độ 

học vấn

Trình độ chính trị

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Khmer

Hoa

Kinh

Khác

THCS

THPT

ĐH

Cấp

Trung

Cấp

Cao

Cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn

BCH

Chi Đoàn

Sỉ số lớp

Tôn giáo

Đoàn viên

Đảng viên

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Không

Phật

T.Chúa

T.Lành

C.Đài

H.Hảo

Cơ Đốc

SH tại trường

SH  ĐP

SH tại trường

SH

ĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ BCH CHI ĐOÀN & BAN CÁN SỰ LỚP ……………

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

liên lạc

Email

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về để xem chi tiết !

ĐOÀN KHOA…………………..                    Cần Thơ, ngày … tháng … năm

BCH CHI ĐOÀN ………………………..

                    Số: ….…./CV.ĐTN

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, CHI ĐOÀN 
KẾT QUẢ BÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

Học kỳ: …. - Năm học: …………………..
Kính gởi:       BCH Đoàn…………………………………….

 

- Tổng số SV/CB:  …….. ..(Nữ: ……)     - Tổng số ĐV: ……(Nữ: ……)

Thực hiện theo Hướng dẫn của Đoàn trường và Đoàn khoa, Chi đoàn …………...… đã tiến hành họp xét phân loại đoàn viên, bình xét Đoàn viên ưu tú và tự xếp loại chi đoàn ……………………………………….. vào lúc: ….., ngày ………….. tại: ……………. với kết quả như sau:

            + Xuất sắc: ………….……………             + Khá: ……………………

            + Trung bình: …….………………             + Yếu kém: ………….…

- Số đoàn viên được bình xét Đoàn viên ưu tú: ………..…(Nữ: ………..)

- Chi đoàn tự đánh giá, xếp loại: Chi đoàn ………………………….

 

I. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN:

TT

HỌ TÊN

MSSV/CB

ĐTB HT

ĐRL

XS

KHÁ

TB

YK

Ghi chú

1.

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

X

Bị kỷ luật cảnh cáo

2.

Nguyễn Văn B

 

 

 

X

 

 

 

Được khen thưởng cấp trường

3.

Nguyễn Văn C

 

 

 

 

 

X

 

Vắng họp 1 lần không phép

4.

Nguyễn Văn Y

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổng số

2

0

1

1

 

(Chú ý:              Đối với đoàn viên Chi đoàn cán bộ thì ghép 2 cột “ĐTB NH” và “ĐRL” thành “KQĐG CÔNG TÁC NĂM”)

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ BÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ:

TT

HỌ TÊN

MSSV/CB

ĐTB HT

ĐRL

Ngày tháng năm sinh

Quê quán (3 cấp: Xã/Huyện/Tỉnh)

Số điện thoại liên hệ

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

TỈ LỆ BÌNH BẦU

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/41

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39/41

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/41

(Chú ý:              Đối với đoàn viên Chi đoàn cán bộ thì ghép 2 cột “ĐTBCHK” và “ĐRL” thành “KQĐG CÔNG TÁC NĂM”)

 

Kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn ………………..…. xem xét công nhận các kết quả phân loại, bình xét trên.

Trân trọng kính chào.

 

                                                                                              TM. BCH CHI ĐOÀN

                                                                             BÍ THƯ

ĐOÀN KHOA …………………….                        Cần Thơ, ngày … tháng … năm ……

CHI ĐOÀN ………………………..

 

Mẫu 1

 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ

PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN

Học kỳ: …. - Năm học: …………………..

  

Họ tên: …………………………………….…  MSSV/MSCB: …………

Chức vụ: …………………………………………………..........................

Đểm trung bình học kỳ: ………. …… Điểm rèn luyện học kỳ: ………….

Kết quả đánh giá công tác năm (đối với CB):..............................................

Thành tích: (ghi tóm tắt nội dung công việc, thời gian, địa điểm)

 

CẤP

THÀNH TÍCH

(Ghi rõ nội dung, thời gian, mức độ: tham gia hay tổ chức…)

Đoàn trường

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

Hội Sinh viên trường

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

Đoàn khoa, khối, trực thuộc

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

Các hoạt động khác

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

 

Qua một học kỳ học tập và rèn luyện, căn cứ vào các tiêu chuẩn phân loại đoàn viên do Đoàn trường qui định, tôi tự nhận xét và phân loại là: Đoàn viên ....……………………

 

                                                                                           Đoàn viên tự đánh giá

                                                                                            (Ký tên, ghi rõ họ tên)